Menu

1. Totstandkoming en aanvaarding van een overeenkomst.

In deze overeenkomst vindt de gebruiker de contractuele regels terug aangaande a) het gebruik van online apotheekHealth Lounge en b) de bestellingen die hij op dat ogenblik via Health Lounge overweegt te plaatsen.

Door het loutere bezoeken en raadplegen van Health Lounge of door het plaatsen van een bestelling via Health Loungeverklaart de gebruiker zich akkoord met de inhoud ervan en wordt er telkens een nieuwe overeenkomst afgesloten.

Health Lounge houdt zich eveneens het recht voor om de contractuele clausules te wijzigen, waarbij de publicatie op desite als kennisgeving van de wijziging geldt. Het verder gebruik van de website zal dan aanzien worden als eenaanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

Andere voorwaarden (deze van de koper bijvoorbeeld) zullen bijgevolg nooit van toepassing zijn, tenzij  HealthLounge voorafgaandelijk en schriftelijk met de afwijkende voorwaarde(n) akkoord ging.

De gebruiker erkent door de aanvaarding van de overeenkomst dat hij a) voorafgaandelijk de mogelijkheid heeft gehad deovereenkomst - voorafgaandelijk aan de aanvaarding ervan - na te lezen b) ze desgevallend clausule per clausuleinhoudelijk te onderhandelen en c) ze af te drukken of op te slaan.

De gebruiker aanvaardt dat het bewijs van diens voorafgaandelijke kennisname en voormelde onderhandeling door HealthLounge  geleverd kan worden door de aanvaarding van de overeenkomst door de gebruiker.

 

2. Begrippen

2.1 Health Lounge : de website van Apotheek Demeulenaere BVBA, gelegen te Markt 7, 3580 Beringen.KBO-nummer: 0828.492.242, APB 710402 met Johan Demeulenaere als apotheker-titularis. www.healthlounge.be wordt ookvermeld onder Health Lounge.

2.2 Client: Elke natuurlijke-of rechtspersoon, handelingsbekwaam en ouder dan 18 jaar die eenbestelling doorgeeft aan Health Lounge.

2.3 Bestelling: De aanvraag door de cliënt tot sluiting van een verkoopsovereenkomst tussen de BVBA Apotheek Demeulenaere en de cliënt van de online apotheek Health Lounge  met betrekking tot deproducten die  worden aangeboden via Health Lounge .

2.4 Productfiche: Geeft de informatie (tekst, foto's, onderverdeling in welbepaalde categorie)over een te koop aangeboden product.

2.5 Producten: Alle goederen aangeboden op Health Lounge.

2.6 Transactie: Het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen enakkoorden inherent aan de betaling van producten die besteld worden via credit card of ieder andere middel vanvirtuele transactie via de site.

 

3. Producten

Rekening houdende met de actuele wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op het aanbieden via het internetvan in een publieke apotheek aangeboden producten, zijn niet alle producten van Apotheek Demeulenaere BVBA via Health Lounge verkrijgbaar. Voorschriftplichtige geneesmiddelen zijn niet via Health Lounge verkrijgbaar.

De Belgische wetgeving verbiedt de uitvoer van geneesmiddelen. Enkel parafarmaceutische producten kunnen verkochtworden aan niet-ingezetenen van België.

 

4. Cliënt

Iedere bezoeker beschikt over de mogelijkheid om zich te registreren als gebruiker, waarna hij kan overgaan tot hetplaatsen van bestellingen.
De aldus gegenereerde toegang tot Health Lounge is persoonlijk en is voorbehouden aan handelingsbekwamemeerderjarigen.
De gebruiker verbindt er zich toe om zijn log in gegevens en zijn paswoord niet door derden te laten gebruiken enmisbruik door derden te verhinderen.
Health Lounge behoudt zich het recht voor om bijkomende identificatiemaatregelen op te leggen (gebruik van deelektronische identiteitskaart bijvoorbeeld).
In geval van (vermoeden van) onrechtmatig of verboden gebruik, is het Health Lounge toegestaan om de registratie vande gebruiker te schrappen, onverminderd het recht van Health Lounge om de schade op de gebruiker te verhalen.

 

5. Belangrijke waarschuwing vooraleer tot een bestelling over te gaan

5.1 Tal van producten aangeboden door Health Lounge in het bijzonder de voorschriftvrijegeneesmiddelen  moeten met de grootste voorzichtigheid gebruikt worden, na voorafgaandelijke diagnose en adviesdoor een wettelijke erkende arts of therapeut.

5.2 De informatie verschaft door Health Lounge  wordt met de grootste zorgvuldigheidsamengesteld en regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd door een apotheker, doch is louter informatief. Ze vervangtimmers nooit een diagnose of advies, omdat Health Lounge niet op de hoogte kan zijn van de volledige medischevoorgeschiedenis van iedere gebruiker. De verpakking en de informatie op de verpakking van de producten die wijverkopen op onze websites zijn in het Frans en in het Nederlands.

5.3 Health Lounge houdt informatie bij over de voorgaande bestellingen van een gebruiker, doch dezeinformatie wordt enkel gehanteerd voor logistieke redenen (aanvullen van de stock bijvoorbeeld). De gebruiker mag erniet van uitgaan dat de historiek van diens bestellingen, zal aanleiding geven tot een automatische waarschuwing(dosis, interactie met andere geneesmiddelen).

5.4 Indien de gebruiker twijfelt over de geschiktheid van een bepaald product, dan adviseert HealthLounge  formeel het product niet te bestellen, de bestelling te annuleren of - indien het reeds geleverd werd -het product niet (verder) te gebruiken, zonder eerst een deskundige arts geraadpleegd te hebben.

5.5 Health Lounge benadrukt dat de wettelijke en deontologische regels van toepassing op deapotheker-titularis voor gevolg kunnen hebben dat een geplaatste bestelling geen doorgang kan vinden, indien debestelling - naar het oordeel van de apotheker-titularis - niet in overeenstemming zou zijn met voornoemde regels.

5.6 De verpakking en de informatie op de verpakking van de producten die wij verkopen op onzewebsites zijn in het Frans en in het Nederlands. Indien u de producten buiten België laat leveren, dan moet uweten dat de verpakking en de informatie op de verpakking van de producten niet in de officiële taal van uw landzullen zijn. Indien u op onze websites besteld dan gaat u hiermee akkoord. We zullen ons best doen om de productinformatie op onze websites te publiceren in meerdere talen. U kan ook contact opnemen met onze klantendienst indien umeer vragen heeft.

 

6. Bestelling

6.1 Al de informatie die de cliënt bezorgt aan Health Lounge (invoeren van gegevens inherent aande bestelling) is bindend. Health Lounge kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor het foutiefingeven van bestemmingsgegevens of gezondheidsinformatie. Health Lounge  kan ook niet verantwoordelijk gehoudenworden voor vertraging bij de levering of de onmogelijkheid bestelde producten te leveren.

6.2 De automatische registratiesystemen bieden van nature een bewijs van de inhoud en datum van debestelling.

6.3 Na ontvangst van de aanvraag tot bestelling bevestigt Health Lounge aan de cliënt deaanvaarding van de bestelling door het versturen van een bevestiging op het e-mail dat de cliënt heeft meegedeeldbij het registreren van zijn bestelling. De verkoop zal niet eerder worden afgesloten dan vanaf de verzending van debevestiging van de bestelling.

6.4 In het algemeen en zonder dat verdere uitleg nodig is, behoudt Health Lounge  zich het rechtvoor om elke bestelling te weigeren of te annuleren, inclusief het geval van betalingsproblemen bij de betrokkenbestelling of een geschil betreffende de betaling van een eerdere bestelling.

6.5 De bestelling is pas definitief van zodra a) Health Lounge deze aanvaard heeft en b) decliënt het volledige bedrag inclusief de verzendingskosten betaald heeft aan Health Lounge , conform de aldaaraangewezen betaalmethode.

6.6 De meeste producten zijn op voorraad. Indien een besteld product niet voorradig of nietonmiddellijk in voorraad is, zal Health Lounge  via mail de cliënt over de vertraging van de leveringinlichten. Indien de cliënt niet akkoord is met de vertraging, kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren.

6.7 Het review-systeem Trustpilot werd geïntegreerd in onze webshop. 5 dagen na het plaatsen van uw bestelling, ontvangt u daarom een automatische mailing zodat u uw oordeel kan geven over de door u aangekochte producten, alsook over uw ervaring in de webshop. Alle acties op Trustpilot zijn onderhevig aan hun privacy policy. Deze kan geraadpleegd worden op https://nl.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms.

 

7. Prijs

7.1 De prijs is steeds in euro en BTW inclusief. De prijs vermeld op de productfiche stemt nietovereen met de kosten gerelateerd aan het transport.

7.2 De prijs vermeldt in de bestelbevestiging is de definitieve prijs uitdrukkend alle bijhorendekosten en inclusief BTW. Die prijs bevat de goederenprijs, de behandelingskosten, kosten van verpakking en bewaringvan de producten en de transportkosten.

7.3 Health Lounge  behoudt zich het recht om de prijs te wijzigen op elk moment, maar deproducten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op moment van de registratie van de bestellingen.

 

8. Betaling

8.1 De prijs van de goederen is te betalen door één van de betalingsmiddelenvoorgesteld op de dag van bestelling.

8.2 De bescherming tegen een frauduleus gebruik van de middelen van betaling gebruikt voor detransactie met name als gevolg van piraterij tegen mogelijke betwistingen van betaling van postwissels is verzekerddoor de maatschappij Ogone.

8.3 De bestelling gevalideerd door de cliënt wordt niet effectief tenzij de instelling voor debeveiligde bankbetaling en de maatschappij Ogone hun akkoord hebben verleend inzake de uitvoering van de transactie.In geval van weigering van de instelling voor de beveiligde bankbetaling of van de maatschappij Ogone, zal debestelling automatisch worden geannuleerd en de cliënt verwittigd worden via e-mail.

8.4 De informatie over de bestelling maakt onderwerp uit van een geautomatiseerde verwerking vangegevens aldus is de verantwoordelijke Ogone. Die geautomatiseerde verwerking van gegevens heeft tot doel te strijdentegen fraude met de bankkaart. Ogone en Health Lounge zijn de gegevensontvangers in relatie met de bestelling. Hetontbreken van gegevens in relatie met de bestelling verhindert de realisatie en analyse van de transactie. In gevalvan frauduleus gebruik van een bankkaart, van een onregelmatige verklaring of een anomalie, kunnen de gegevens inrelatie met de bijhorende bestelling en de niet-betaling voorwerp uitmaken van een opname in een bestand van incidentvan betaling.

 

9. Levering

9.1 De leveringen gebeuren, na bevestiging van de bestelling door Health Lounge  en deaanvaarding van de betaling door het orgaan belast met de transactie, binnen een termijn van 2 werkdagen voorbestellingen geplaatst binnen België.

9.2 Door het plaatsen van een bestelling, engageert de cliënt zich voor de regeling vanontvangst van de goederen, alle belastingen, rechten en andere huidige en toekomstige kosten te wijten aan de titelvan levering van de bestelde goederen. De solidaire aansprakelijkheid van de  BVBA Apotheek Demeulenaere kan indat opzicht niet spelen.

9.3 De leveringen gebeuren hoofdzakelijk door Bpost. De tarieven van levering en tijd zijnbeschikbaar op www.healthlounge.be/klantenservice/levering/. Geen enkele compensatie kan geclaimd worden aan HealthLounge of aan vervoerder door cliënt in geval van laattijdige levering.

9.4 Bij de ontvangst van de bestelde goederen, moet de cliënt of de bestemmeling de goede staatvan het geleverde goed nagaan en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt.

9.5 Als het pakket niet ontvangen is ondanks de verschillende passages van de vervoerder , wordt hetteruggezonden naar Health Lounge en wordt de bestemmeling verwittigd via e-mail. Een bijkomende levering kan door decliënt gevraagd worden en hij zal hiervan de kosten dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis was). Bijhet kenbaar maken van het niet ontvangen van een bestelling, zal Health Lounge rekening houden met de gegevens inzakede levering verkregen door Bpost. Indien deze trackinggevens wijzen op aflevering van het pakket, kan er van HealthLounge  geen compensatiemaatregel verwacht worden.

9.6 De koper dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Indien degeleverde producten niet precies overeenstemmen met de bestelling, een gebrek vertonen (een breuk bijvoorbeeld), ofonvolledig zijn (een ontbrekende bijsluiter bijvoorbeeld) dient de koper onmiddellijk, aan Health Lounge  hiervanper e-mail te verwittigen en desnoods contact op te nemen met de apotheker alvorens tot gebruik over te gaan.

9.7 Cliënten of de bestemmelingen van de goederen onthouden zich van elke gedeeltelijke ofgehele wederverkoop.

 

10. Verzakingsrecht

10.1 In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (wet van 6april 2010), heeft de cliënt het recht afstand te doen van zijn aankoop (met uitzondering van degeneesmiddelen en de medische hulpmiddelen en babyvoeding, behalve in gevallen van wanbetaling) zonderbestraffingen en zonder opgave van redenen. De cliënt beschikt over een tijd van veertien kalenderdagen terekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar de BVBA Apotheek Demeulenaere tegenomwisseling of restitutie. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de cliënt op zijn kosten en onderzijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten (met de leveringsbon) terugsturen, in hun origineleverpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele accessoires, (zoals bijsluiters en andere handleidingen endocumentatie) naar het volgende adres: Health Lounge, Markt 7, 3580 Beringen, België.

10.2 Indien de goederen zijn toegezonden aan Health Lounge  onder de juiste voorwaarden enbinnen de juiste tijd, engageert Health Lounge zich ertoe de betalingen door de cliënt gedaan terug te geven, en dit zonder kosten (met uitzondering van de volledige leveringskost en een administratieve kost van 2 euro).In het geval waar de leveringskosten initieel gedragen waren door Health Lounge  ( bevel van een bedragrechtgevend op een levering "gratis verzending" of in geval van promotie) dan worden die kosten in minderinggebracht op het terug te geven bedrag van de cliënt. De teruggave intervenieert in een tijdsbestek van maximum 1maand te beginnen vanaf de ontvangst van de koopwaar door Health Lounge .

10.3. Er bestaat een verzakingsrecht dat enkel van toepassing is vóór de verzending vaneen pakket. Deze verzaking dient ons meegedeeld te worden via de contactpagina.

 

11. Garantie

11.1 Health Lounge garandeert in het kader van huidige overeenkomst enkel de deugdelijke levering vande producten aan de hand van de door de koper verstrekte gegevens. Health Lounge  garandeert nooit het bereikenvan een bepaald resultaat. De kwaliteit en de bruikbaarheid van de door Health Lounge geleverde producten, wordtweergegeven op de bijsluiter van de fabrikant. De door Health Lounge geleverde producten zitten in de verpakking vande fabrikant. De koper is verplicht de instructies en gebruikvoorwaarden van de fabrikant voorafgaandelijk aan hetgebruik van de producten na te lezen en in geval van de minste onduidelijkheid of twijfel voorafgaandelijk aan hetgebruik contact op te nemen met de apotheker.

11.2 In geen enkel geval kunnen Health Lounge  of Apotheek Demeulenaere BVBA verantwoordelijkworden gehouden voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. De eventueleaansprakelijkheid van Health Lounge  of Apotheek Demeulenaere BVBA is uitsluitend gelimiteerd tot de waarde vanhet product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop.

11.3 Health Lounge geeft geen garantie dat het gebruik van deze website vrij zou zijn van virussenen/of andere schadelijke elementen of programma's, noch voor het feit dat de koppelingen via deze website naarandere websites, vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma's, en wijstdesbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand. De verwijzing (link) naar andere websiteshoudt geen aanbeveling of garantie (onder meer voor de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan, debeschikbaarheid ervan, het virusvrij zijn ervan) in met betrekking tot deze andere websites.

 

12. Aansprakelijkheid

12.1 Health Lounge  is niet verantwoordelijk voor eventuele technische gebreken in de verpaktegoederen of voor foutieve vermeldingen in de bijsluiter van de fabrikant Health Lounge.  is niet aansprakelijkvoor de verdraagbaarheid en de geschiktheid van de producten en de hieruit voortvloeiende gebeurlijke nadeligegevolgen. Health Lounge  kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien het gebrek of de schade te wijten is aangebrekkige verzorging, onvoldoende gespecialiseerde opvolging, onzorgvuldige naleving van de instructies engebruiksvoorwaarden van de fabrikant, onoplettendheid of onzorgvuldigheid.

12.2 De aansprakelijkheid van Health Lounge , de BVBA Apotheek Demeulenaere de apotheek-titularis kaneveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten.

12.3 De aansprakelijkheid van Health Lounge , de BVBA Apotheek Demeulenaere zal in elk geval beperktzijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatighedendie hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen. Inclusief,de foto's gepresenteerd op de site worden verstrekt louter ten exemplatieve titel. In geen enkel geval kan eenwijziging van de verpakking of van de inhoud van een goed worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking metde foto beschikbaar op de site. De verwijzingen bekendgemaakt op de productfiches zijn louter van indicatieve titel.De cliënt engageert zich om aandachtig het bericht weergegeven door de fabrikant te lezen op of in de verpakkingvan het product. Het is dat bericht dat de informatie bevat (inclusief de doseringen en tegen indicaties) die degebruiker dient te respecteren.

12.4 Health Lounge  kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de wijzigingvan de gebruiksvoorwaarden, onderbreking of stopzetting van de website, dan wel slechts een beperkte toegang tot dewebsite.

 

13. Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, foto's, tekeningen, films, beelden, data, e-shop productdatabank, software, benamingen, handels- endomeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van Health Lounge zijn beschermd door intellectuele rechten enbehoren Health Lounge of derden toe.

Het is verboden om, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Health Lounge, de aangeboden informatie op te slaan(anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, teverdelen of te verzenden, te verkopen of op enige andere wijze over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aanderden, op straffe van schadevergoeding.

 

14. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

14.1 Het verzamelen van persoonsgegevens is bij wet verplicht bij verkoop of afstand. Om bestellingencorrect te kunnen verwerken en versturen is deze informatie essentieel, bij het ontbreken ervan of bij onvolledigegegevens kan de bestelling ongeldig verklaard worden.

14.2 Ingeval persoonlijke gegevens en informatie wordt gevraagd, worden deze gegevens door HealthLounge behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Degebruiker beschikt over een inzage, controle, verbetering en het recht op schrapping. De persoonsgegevens zullen nietworden bekendgemaakt aan derden.

 

15. Nietigheid

Partijen erkennen dat deze overeenkomst evenwichtig is, rekening houdend met wederzijdse rechten en verplichtingen. Denietigheid van een van de clausules (of een deel ervan) impliceert niet de nietigheid van de rest van de clausule ofde overeenkomst. Indien een clausule nietig zou blijken, dan verbinden partijen zich er toe zo te goeder trouw teonderhandelen over een nieuwe clausule die zo nauw als mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke overeenkomst.

 

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

Voor elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van deze site en/of enig gegeven dat er op staat, zal Belgisch rechtvan toepassing zijn, terwijl ingeval van geschil het Vredegerecht of de rechtbanken van de plaats van demaatschappelijke zetel van de BVBA Apotheek Demeulenaere uitsluitend bevoegd zijn.